Ticker Navn ISIN Børs Marked Type
GJF GJENSIDIGE FORSIKR NO0010582521 Oslo Børs XOSL Stock
GJF01 NO0010720378 Oslo Børs XOSL Obligasjoner
GJF03 NO0010965437 Oslo Børs XOSL Obligasjoner
GJF04 NO0010965429 Oslo Børs XOSL Obligasjoner
GI6 GJENSIDIGE FORSIKRING - Stock Future NO0010582521 Oslo Børs Derivatives DOSL Futures
GI7 GJENSIDIGE FORSIKRING - Stock Future (Physical) NO0010582521 Oslo Børs Derivatives DOSL Futures
GJF GJENSIDIGE FORSIKRING - Stock Option NO0010582521 Oslo Børs Derivatives DOSL Alternativer