Symbol Name ISIN Exchange Market Type
UBI UBISOFT ENTERTAIN FR0000054470 Euronext Paris XPAR Stocks