Symbol Name ISIN Exchange Market Type
AXS ACCSYS GB00BQQFX454 Euronext Amsterdam XAMS Stocks
AKA AKKA TECHNOLOGIES FR0004180537 Euronext Paris XPAR Stocks
ABT AQUA BIO TECHNO NO0010307135 Euronext Expand Oslo XOAS Stocks
AZT ARCTICZYMES TECHNO NO0010014632 Oslo Børs XOSL Stocks
AURS AURES TECHNOLOGIES FR0013183589 Euronext Paris XPAR Stocks
MLAAT AZOREAN TECH PTAZR0AM0006 Euronext Access Paris XMLI Stocks
MLCHE CHEOPS TECHNOLOGY FR0010447086 Euronext Access Paris XMLI Stocks
MLMFI CONDOR TECHNOLOG BE6252013725 Euronext Access Paris XMLI Stocks
DBV DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 Euronext Paris XPAR Stocks
DEE DEE TECH SHARES FR0014003G01 Euronext Paris XPAR Stocks
DEEW DEE TECH WARRANTS FR0014003G19 Euronext Paris XPAR Stocks
ALNN6 ENENSYS FR0013330792 Euronext Growth Paris ALXP Stocks
GYQ FD TECHNOLOGIES GB0031477770 Euronext Growth Dublin XESM Stocks
MLFNP FNPTECHNOLOGIESSA FR0013230067 Euronext Access Paris XMLI Stocks
GLINT GLINTT PTPAD0AM0007 Euronext Lisbon XLIS Stocks
GTT GTT FR0011726835 Euronext Paris XPAR Stocks
ALHGR HOFFMANN FR0013451044 Euronext Growth Paris ALXP Stocks
MLJSA JSA TECHNOLOGY FR0010680033 Euronext Access Paris XMLI Stocks
KEYW KEYWARE TECH. BE0003880979 Euronext Brussels XBRU Stocks
MKEA MAUNA KEA TECH FR0010609263 Euronext Paris XPAR Stocks