Symbol Name ISIN Exchange Market Type
ASA Atlantic Sapphire NO0010768500 Euronext Oslo Børs XOSL Stocks
ALMER SAPMER FR0010776617 Euronext Growth Paris ALXP Stocks