Symbol Name ISIN Exchange Market Type
ZA4 Sanofi - European Stock Option (100) FR0000120578 Euronext Derivatives Paris DPAR Options
ZA1 Sanofi - Stock Option FR0000120578 Euronext Derivatives Paris DPAR Options
SA3 Sanofi European ex-event ENXTPCKG1297 Euronext Derivatives Paris DPAR Options
SA1 Sanofi ex-event ENXTPCKG1297 Euronext Derivatives Paris DPAR Options