Symbol Name ISIN Exchange Market Type
EDPR EDP RENOVAVEIS ES0127797019 Euronext Lisbon XLIS Stocks
GRP GREENCOAT REN. IE00BF2NR112 Euronext Growth Dublin XESM Stocks
REN RELX GB00B2B0DG97 Euronext Amsterdam XAMS Stocks
RENE REN PTREL0AM0008 Euronext Lisbon XLIS Stocks
RNO RENAULT FR0000131906 Euronext Paris XPAR Stocks
RWI RENEWI GB0007995243 Euronext Amsterdam XAMS Stocks