Symbol Name ISIN Exchange Market Type
3P62B ELIAS83.62SPLOPENB NL0014652356 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
3S06B ELIAS85.12SPLOPENB NL0014812307 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
4S58B ELIAS88.11SPLOPENB NL0014813826 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
6S06B ELIAS89.61SPLOPENB NL0014815300 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
BQ63S ELIAS89.61TL OPENS DE000CL85WL0 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
6S07B ELIAS91.11SPLOPENB NL0014815318 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
6S08B ELIAS92.62SPLOPENB NL0014815326 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
7S05B ELIAS94.11SPLOPENB NL0014816290 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
7S06B ELIAS95.62SPLOPENB NL0014816308 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
5V81B ELIAS97.11TL OPENB NL0014845034 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
6W60B ELIAS97.12SPLOPENB NL0014855819 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
312XZ ELIOR 2.23SPLOPENS DE000CL50Z78 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
3R09Z ELIOR 2.75SPLOPENS DE000CL5DA73 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
264EZ ELIOR 3.25SPLOPENS DE000CL5BFE0 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
264FZ ELIOR 3.76SPLOPENS DE000CL5BFF7 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
4H50S ELIOR 4.31SPLOPENS DE000SR757S7 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
57C8B ELIOR 4.51TCIOPENB FRBNPP01JCN9 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
2D41S ELIOR 4.79SPLOPENS DE000CL8CXH8 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
06K9B ELIOR 5.39SPLOPENB FRBNPP01OIS5 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate
07K9B ELIOR 5.69SPLOPENB FRBNPP01OIT3 Euronext Access Paris XMLI Warrant/Certificate