Symbol Name ISIN Exchange Market Type
2N69B ELIAS 64.1TL OPENB NL0014631442 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
2N70B ELIAS 65.6TL OPENB NL0014631459 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
6N81B ELIAS 67.1TL OPENB NL0014635567 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
6N82B ELIAS 68.6TL OPENB NL0014635575 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
1O43B ELIAS 71.6TL OPENB NL0014640179 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
7V32B ELIAS 98.6TL OPENB NL0014846545 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
0W17B ELIAS101.6TL OPENB NL0014849382 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
14KPZ ELIAS29.81TL OPENS DE000CR9Q914 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
95LEZ ELIAS39.72TL OPENS DE000CR9SF25 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
54NFB ELIAS45.03TL OPENB NL0013149297 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
55NFB ELIAS47.56TL OPENB NL0013149305 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
20WFB ELIAS60.12TL OPENB NL0013568702 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
60WNB ELIAS62.59TL OPENB NL0013577109 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
B8S0Z ELIAS69.58TL OPENS DE000CL4J7D3 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
1O42B ELIAS70.09TL OPENB NL0014640161 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
1O44B ELIAS74.61TL OPENB NL0014640187 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
1O45B ELIAS77.62TL OPENB NL0014640195 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
BL41S ELIAS79.64TL OPENS DE000CL8CUT9 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
3P61B ELIAS80.62TL OPENB NL0014652349 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate
3P62B ELIAS83.62TL OPENB NL0014652356 Euronext Amsterdam XAMS Warrant/Certificate