Symbol Name ISIN Exchange Market Type
ELIX9 ELIA NOV9 QX0000060823 Euronext Brussels XBRU Repo
ELIV9 ELIA OCT9 QX0000060815 Euronext Brussels XBRU Repo
IORX9 ELIOR GROUP NOV9 FR0012402014 Euronext Paris XPAR Repo
IORV9 ELIOR GROUP OCT9 FR0012402006 Euronext Paris XPAR Repo
ELSX9 ELIS NOV9 FR0013071776 Euronext Paris XPAR Repo
ELSV9 ELIS OCT9 FR0013071768 Euronext Paris XPAR Repo