Sterkt fjerde kvartal avslutter rekordår for Sparebanken Vest

02 Feb 2022 07:00 CET

Company Name

SPAREBANKEN VEST, Spb Vest 16/22 2,20%, Spb Vest 17/27 FRN C SUB, Spb Vest 17/PERP FRN C HYBRID, Spb Vest 17/22 FRN, Spb Vest 17/22 1,98%, Spb Vest 18/PERP FRN C HYBRID, Spb Vest 18/28 FRN C SUB, Spb Vest 18/23 2,35%, Spb Vest 19/23 FRN, Spb Vest 19/29 FRN C SUB, Spb Vest 19/24 FRN, Spb Vest 19/24 2,07%, Spb Vest 19/25 2,42%, Spb Vest 19/25 FRN, Spb Vest 20/PERP FRN C HYBRID, Spb Vest 20/26 ADJ C, Spb Vest 20/26 FRN C, Spb Vest 21/27 FRN C, Spb Vest 21/31 FRN C SUB, Spb Vest 21/PERP FRN C HYBRID, Spb Vest 21/24 FRN, Spb Vest 21/25 1.84pct NOK

ISIN

NO0006000900, NO0010779218, NO0010786015, NO0010786031, NO0010790041, NO0010807258, NO0010819683, NO0010820228, NO0010823743, NO0010831530, NO0010837099, NO0010842156, NO0010852221, NO0010861743, NO0010864093, NO0010872252, NO0010871270, NO0010882400, NO0010887268, NO0010890114, NO0010917107, NO0010936768, NO0011008401, NO0011032328, NO0011109597, XS2393937300, NO0011130221

Sparebanken Vest leverer et resultat før skatt på 883 millioner kroner og en
egenkapitalavkastning på 15,5 prosent i fjerde kvartal. For året 2021 er
resultatet på rekordhøye 3.055 millioner kroner, noe som gir en
egenkapitalavkastning på 14,0 prosent. Styret foreslår et utbytte på 483
millioner kroner, tilsvarende 4,50 kroner per egenkapitalbevis.


Resultatet er drevet av optimisme blant person- og bedriftskunder på Vestlandet
og meget sterk utlånsvekst i begge segmenter. Styrket rentenetto, god vekst i
provisjonsinntekter og tilbakeføringer på tidligere tapsavsetninger bidrar til
det sterke resultatet. Banken har en god volumvekst innenfor alle
forretningsområder i fjerde kvartal. Kvartalsresultatet er delvis påvirket av en
verdiregulering på bankens eierandel i Vipps. Egenkapitalavkastning eksklusive
denne verdireguleringen er 13,6 prosent.


I kvartalet er det tilbakeføringer av nedskrivninger på 3 millioner kroner.
Resultatbidraget fra tilknyttede selskaper viser en solid utvikling sammenlignet
med tilsvarende kvartal i fjor, og bidrar med 174 (127) millioner kroner. Netto
provisjonsinntekter er på 188 (137) millioner kroner i fjerde kvartal.


For året 2021 er resultatet før skatt på 3.055 (2.392) millioner kroner med en
egenkapitalavkastning på 14,0 (12,3) prosent. Bankens lave kostnadsprosent er
ytterligere redusert, fra 36,3 prosent i 2020 til 34,2 prosent i 2021.
Tilknyttede selskaper leverer nok et år med vekst, og bidrar i 2021 med 401
(304) millioner kroner. Netto provisjonsinntekter øker til 535 (434) millioner
kroner, og banken har også økte inntekter fra både sparing og plassering, og
forsikring og leasing.


Ved utgangen av året er ren kjernekapitaldekning på 17,4 (18,0) prosent. Dette
er godt over regulatoriske krav.


- 2021 ble et meget sterkt år for Sparebanken Vest, og betydelig bedre enn
forventet ved inngangen til året. Året ble avsluttet av årets sterkeste kvartal
med en egenkapitalavkastning på 15,5 prosent. At vi i 2021 har redusert vår
allerede lave kostnadsprosent, er et tydelig bevis på godt bankhåndverk og
effektiv bankdrift, sier konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth.


- Ved siden av de sterke resultatene har vi i 2021 gjort en rekke strategiske
grep og nådd flere viktige milepæler. I august åpnet vi nytt finanshus i
Ålesund, vi oppnådde rekordhøy kundetilfredshet i både person- og
bedriftsmarkedet i løpet av året, og vi ble, som den eneste norske banken, en av
ni banker som er rangert til øverste nivå på bærekrafts-rangeringen til
analysebyrået MSCI. I løpet av året har vi løpende utviklet og rullet ut nye
digitale tjenester, både i vårt tradisjonelle bankkonsept og i
mobilbankkonseptet Bulder, noe som er et resultat av det ledende
utviklingsmiljøet vi over tid har bygget opp, sier Kjerpeseth.


Solid utlånsvekst i både person- og bedriftsmarkedet

Brutto utlån økte med 21,1 milliarder til 203,8 milliarder kroner. Utlånsveksten
i personmarkedet er i 2021 på 12,5 prosent og 8,8 prosent i bedriftsmarkedet.
Totale innskudd er ved utgangen av året på 90,8 milliarder kroner, en økning på
8,2 milliarder kroner mot foregående år. Mobilbankkonseptet Bulder fortsatte den
bratte veksten i 2021. I løpet av året har Bulder økt fra 3.300 til 23.000
kunder, og ved utgangen av året har Bulder 17,9 milliarder i utlån.


- For 2022 er ambisjonen vår å styrke markedsposisjonen ytterligere, og vi har
satt mål om vekst i utlån og innskudd på seks prosent i personmarkedet og åtte
prosent i bedriftsmarkedet. Mobilbankkonseptet Bulder tredoblet utlånsvolumet i
2021, og vekstambisjonene for Bulder er et samlet utlånsvolum på om lag 60
milliarder kroner innen utgangen av 2024, sier Kjerpeseth.


Tilbakeføringer av tapsavsetninger i 2021

Banken har i fjerde kvartal samlede tilbakeføringer av nedskrivninger på utlån
og garantier på 3 (tap 104) millioner kroner, og har med det tilbakeføringer av
individuelle tapsavsetninger i alle kvartaler i 2021. Banken har også reduksjon
i netto tapsavsetninger. 73 prosent av tapskostnadene gjennom Covid-19-pandemien
er modellbaserte.


- Vi har over lang tid jobbet svært målrettet med kredittarbeidet i banken, og
dette gir tydelige resultater. I 2021 har vi en tilbakeføring på 31 millioner
kroner i nedskrivninger på utlån og tap, og andelen misligholdte og tapsutsatte
lån er redusert sammenliknet med 2020 for både person- og bedriftsmarkedet, sier
Kjerpeseth.


Unik samfunnsposisjon

I 2021 opprettet Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest Ildsjelfondet på 100
millioner kroner. Dette kom i tillegg til Koronafondet på 100 millioner kroner
som ble opprettet i 2020 og videreført inn i 2021. I 2021 avsatte banken
dessuten 290 millioner til gaver og allmennyttige midler. For 2022 har styret
foreslått 335 millioner kroner til allmennyttige midler og gaver.


I april 2021 ble kundeutbytte på 354 millioner kroner for regnskapsåret 2020
utbetalt til bankens kunder. For regnskapsåret 2021 foreslår styret til
generalforsamlingen et kundeutbytte på 390 millioner kroner.


- I løpet av pandemiårene 2020 og 2021 har Sparebanken Vest bidratt med 579
millioner kroner til lag, foreninger, frivillighet og omstillingsprosjekter på
Vestlandet. I samme periode har vi utbetalt kundeutbytte til bankens kunder på
totalt 654 millioner kroner. Vi har en unik samfunnsposisjon i regionen og vil
fortsette å styrke denne i 2022, sier Kjerpeseth.


Hovedtall fjerde kvartal 2021 (fjerde kvartal 2020 i parentes)

Svært god egenkapitalavkastning 15,5 (18,2*) %
Sterkt resultat før skatt 883 (900*) MNOK
Økt rentenetto 1,46 (1,35) %
Driftskostnader 410 (369) MNOK
Sterkt resultatbidrag fra tilknyttede selskaper 174 (127) MNOK
Solid ren kjernekapitaldekning 17,4 (18,0) %
Resultat pr. egenkapitalbevis 2,61 (2,85)
God volumvekst innenfor alle forretningsområder

*Inkludert engangseffekt på 242 MNOK


Foreløpig årsresultat 2021 (årsresultat 2020 i parentes)

Meget godt resultat før skatt på 3.055 (2.392) MNOK
Svært god egenkapitalavkastning 14,0 (12,3) %
Rentenetto 1,44 (1,40) %
Lavere kostnadsprosent 34,2 (36,3) %
Tilbakeførte nedskrivninger på utlån og garantier 31 (tapsført 448) MNOK
Resultat per egenkapitalbevis NOK 9,16 (7,35)
Forslag til utbytte totalt 4,50 kroner (4,00) pr. egenkapitalbevis, 390 MNOK
(354) i kundeutbytte og 335 (290) MNOK i gavemidler
Utlånsvekst på 12,5 % i personmarkedet og 8,8 % i bedriftsmarkedet


Sparebanken Vests presentasjon av regnskapstall for fjerde kvartal presenteres
klokken 10.00 den 2. februar. Presentasjon kan følges her:
https://www.spv.no/om-oss/investor-relations/webcast. Spørsmål til
kvartalspresentasjon adresseres etter presentasjonen, send spørsmål til:
investorrelations@spv.no.


For fullstendig rapport for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat, vennligst
besøk https://www.spv.no/om-oss/investor-relations.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef, tlf.: 951 98 430

Frank Johannesen, konserndirektør, CFO, tlf.: 952 65 971

Hans Olav Ingdal, direktør økonomi og IR, tlf.: 948 09 328

Hanne Dankertsen, kommunikasjonsdirektør, tlf.: 994 49 173


Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank med over 600 engasjerte og
dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi opparbeidet oss tillit hos vestlendingen
som gjør at vi har en solid markedsposisjon, og du finner oss på 35 steder i
Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Gjennom våre tilknyttede produktselskaper
er vi et komplett finanshus for alle våre person- og bedriftskunder. Vi er stolt
over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral
rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.


Source

Sparebanken Vest

Provider

Oslo Børs Newspoint