Sammenslåing av SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum vedtatt av bankenes representantskap/generalforsamling

16 Dec 2021 21:00 CET

Company Name

SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE, Spb 1 BV 16/24 2,245%, Spb 1 BV 17/22 FRN, Spb 1 BV 17/27 2,565%, Spb 1 BV 17/27 FRN C SUB, Spb 1 BV 18/23 FRN, Spb 1 BV 18/28 FRN C SUB, Spb 1 BV 19/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 BV 19/25 FRN, Spb 1 BV 19/25 2,35%, Spb 1 BV 20/PERP FRN C HYBRID, Spb 1 BV 20/26 FRN, Spb 1 BV 21/27 FRN C, Spb 1 BV 21/24 FRN, Spb 1 Sorost-Norge 21/27 FRN C, Spb 1 Sorost-Norge 21/27 ADJ C, Spb 1 Sorost-Norge 21/31 FRN C SUB, Spb 1 Sorost-Norge 21/27 2,30%

ISIN

NO0006000207, NO0010768476, NO0010783020, NO0010798267, NO0010802341, NO0010809858, NO0010818578, NO0010830508, NO0010831902, NO0010858426, NO0010860893, NO0010866858, NO0010885171, NO0010900186, NO0010917826, NO0010936842, NO0011026437, NO0011094757, NO0011108904, NO0011135089

Det vises til børsmelding av 15. september 2021 vedrørende intensjonsavtale om
sammenslåing av SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum og børsmelding av
10. november 2021 om at styrene i SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum
har vedtatt en plan for sammenslåing av bankene (fusjonsplan).

Representantskapet og generalforsamlingen i henholdsvis SpareBank 1 Sørøst-Norge
og SpareBank 1 Modum har i møter den 16. desember 2021 gitt sin tilslutning til
at bankene slås sammen ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser i
SpareBank 1 Modum overdras til SpareBank 1 Sørøst-Norge. SpareBank 1
Sørøst-Norge vil som vederlag for den bankvirksomheten som overtas, utstede
egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken til eksisterende
egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Modum, Varig Forsikring Midt-Buskerud og
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.

SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum skal i forbindelse med
sammenslåingen også konvertere NOK 624 millioner til eierandelskapital og
utstede egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene utstedes av SpareBank 1
Sørøst-Norge til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.

Det vises for øvrig til protokoll fra representantskapsmøte. Bankene har søkt om
nødvendig konsesjon fra Finanstilsynet og har sendt melding til
Konkurransetilsynet. Det tas sikte på gjennomføring av fusjonen i begynnelsen av
april 2022.

Bankene har engasjert SpareBank 1 Markets AS som felles finansiell rådgiver i
forbindelse med sammenslåingen, mens Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som
felles juridisk rådgiver.

Tønsberg,16.desember 2021

Kontaktpersoner:
SpareBank 1 Sørøst-Norge:
Finn Haugan, styreleder, tlf. 900 41 002
Per Halvorsen, konsernsjef, tlf. 934 07 441

SpareBank 1 Modum:
Trond Gewelt, styreleder, tlf. 970 44 880
Egil Meland, adm. banksjef, tlf. 481 05 221

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.


Source

SpareBank 1 Sørøst-Norge

Provider

Oslo Børs Newspoint