Sammenslåing av SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum vedtatt av bankenes representantskap/generalforsamling

16 Dec 2021 21:00 CET

Company Name

Spb 1 Modum 17/22 FRN, Spb 1 Modum 17/27 FRN C SUB, Spb 1 Modum 19/22 FRN, Spb 1 Modum 19/23 FRN, Spb 1 Modum 20/25 FRN, Spb 1 Modum 21/31 FRN C SUB, Spb 1 Modum 21/26 FRN

ISIN

NO0010790306, NO0010792773, NO0010843717, NO0010853682, NO0010876055, NO0010894249, NO0010956865, NO0011079782

Sammenslåing av SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum vedtatt av
bankenes representantskap/generalforsamling.

Det vises til børsmelding av 15. september 2021 vedrørende intensjonsavtale om
sammenslåing av SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum og børsmelding av
10. november 2021 om at styrene i SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum
har vedtatt en plan for sammenslåing av bankene (fusjonsplan).

Representantskapet og generalforsamlingen i henholdsvis SpareBank 1 Sørøst-Norge
og SpareBank 1 Modum har i møter den 16. desember 2021 gitt sin tilslutning til
at bankene slås sammen ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser i
SpareBank 1 Modum overdras til SpareBank 1 Sørøst-Norge. SpareBank 1
Sørøst-Norge vil som vederlag for den bankvirksomheten som overtas, utstede
egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken til eksisterende
egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Modum, Varig Forsikring Midt-Buskerud og
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.

SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum skal i forbindelse med
sammenslåingen også konvertere NOK 624 millioner til eierandelskapital og
utstede egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene utstedes av SpareBank 1
Sørøst-Norge til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.

Det vises for øvrig til protokoll fra representantskapsmøte. Bankene har søkt om
nødvendig konsesjon fra Finanstilsynet og har sendt melding til
Konkurransetilsynet. Det tas sikte på gjennomføring av fusjonen i begynnelsen av
april 2022.

Bankene har engasjert SpareBank 1 Markets AS som felles finansiell rådgiver i
forbindelse med sammenslåingen, mens Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som
felles juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner:
SpareBank 1 Sørøst-Norge:
Finn Haugan, styreleder, tlf. 900 41 002
Per Halvorsen, konsernsjef, tlf. 934 07 441

SpareBank 1 Modum:
Trond Gewelt, styreleder, tlf. 970 44 880
Egil Meland, adm. banksjef, tlf. 481 05 221


Source

SpareBank 1 Modum

Provider

Oslo Børs Newspoint