BNB: BN Bank ASA kjøper eierbankenes b-aksjer i SpareBank 1 Næringskreditt AS

29 Sep 2021 07:48 CEST

Company Name

BN Bank ASA 12/22 FRN, BN Bank ASA 17/22 FRN, BN Bank ASA 17/23 2,15%, BN Bank ASA 18/23 FRN, BN Bank ASA 18/23 2,47%, BN Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID, BN Bank ASA 19/25 2,60%, BN Bank ASA 19/25 2,10%, BN Bank ASA 19/24 FRN, BN Bank ASA 20/26 FRN, BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB, BN Bank ASA 20/23 FRN, BN Bank ASA 20/24 FRN, BN Bank ASA 21/27 1.60 pct

ISIN

NO0010650633, NO0010798010, NO0010799612, NO0010812514, NO0010823636, NO0010825250, NO0010834930, NO0010843154, NO0010861966, NO0010867971, NO0010872963, NO0010871445, NO0010874225, NO0010907819, NO0010915127, NO0010920671

BN Bank ASA kjøper eierbankenes b-aksjer i SpareBank 1 Næringskreditt AS med
oppgjør i dag 29. september 2021. Eierandelen er verdsatt til innbetalt
egenkapital, med tillegg av andel av opptjent overskudd pr 30. september, totalt
927 millioner kroner.
B-aksjene utgjør 43,78 prosent av total aksjekapital i selskapet. For lån
overført til SpareBank 1 Næringskreditt AS har eierne fram til i dag skutt inn
kapital på vegne av BN Bank ASA. B-aksjene gjenspeiler denne andelen av
egenkapitalen i SpareBank 1 Næringskreditt AS.
Formålet med kjøpet er å tilpasse eierstrukturen, slik at BN Bank ASA selv står
bak den kapitalen som stilles for bankens overførte lån til selskapet. Direkte
eierskap i SpareBank 1 Næringskreditt AS har tidligere vært uforenlig med at
selskapet som OMF-foretak har kunnet oppnå AAA-rating på sine obligasjoner.
Denne forutsetningen er nå endret, og Finanstilsynet har etter søknad godkjent
transaksjonen.
BN Bank ASA har over lengre tid hatt en svært god soliditet og rapportert en
kapitaldekning godt over både eget kapitalmål og regulatoriske krav. Banken
hadde per 2. kvartal 2021 en ren kjernekapitaldekning på 23,3 prosent på
konsolidert basis. Kjøpet vil øke bankens konsoliderte beregningsgrunnlag og
isolert sett redusere rene kjernekapitaldekning med ca 4,3 prosentpoeng. Ren
kjernekapitaldekning i morbank var 27,1 prosent per 2. kvartal, og kjøpet vil
redusere ren kjernekapitaldekning med ca 2,6 prosentpoeng. Banken vil også etter
kjøpet være godt kapitalisert.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:
Svein Tore Samdal, administrerende direktør, e-post: svein.tore.samdal@bnbank.no
og tlf. 902 08 588
Trond Søraas, direktør økonomi- og finans, e-post: trond.soraas@bnbank.no og
tlf. 922 36 803


Quelle

BN Bank ASA

Anbieter

Oslo Børs Newspoint